Lintjesregen 2020 in aangepaste vorm in de gemeente Groningen

Normal orangemedalnetherlands
Afbeelding: Wikimedia

Het kabinet heeft deze week bekendgemaakt dat er tot 1 september a.s. geen bijeenkomsten en evenementen kunnen plaatsvinden.
In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is besloten dat de geplande Lintjesregen op vrijdag 24 april a.s. toch doorgaat, zij het op een aangepaste wijze.

De namen van de gedecoreerden zullen, net als in andere jaren, in een speciale editie van de Staatscourant op 24 april om 13.00 uur worden gepubliceerd. Om te voorkomen dat zij via de media moeten vernemen dat zij worden gedecoreerd, is de burgemeester verzocht om 24 april vóór 13 uur de gedecoreerden telefonisch te informeren dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen Koninklijk te onderscheiden. Dit zal burgemeester Koen Schuiling ook gaan doen, hij zal alle gedecoreerden bellen.

Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de versierselen op 24 april niet plaats kan vinden, zal er gezocht worden naar één moment later dit jaar waarop alle uitreikingen zullen plaatsvinden. Wanneer dit zal zijn, is onder andere afhankelijk van het verloop van het Coronavirus.

10 Groningers ontvangen de onderscheiding die hoort bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 3 mensen worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Eén persoon wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en één persoon tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Van de 15 decorandi zijn 4 vrouw en 11 man. De jongste decorandus is 55 jaar en de oudste is 79 jaar oud.

Overzicht Lintjesregen

De heer W.J. van Bekkum (65)
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Wout van Bekkum, hoogleraar Midden-Oosten Studies aan de Faculteit der Letteren aan de RUG, is van cruciale betekenis geweest voor het bestaansrecht van zijn vakgebied voor Groningen. Hij slaagde er in 2011 in om het klassieke programma Talen en Culturen van het Midden-Oosten om te vormen tot het veel modernere Midden-Oosten Studies. In binnen- en buitenland staat hij bekend als onmisbaar boegbeeld, excellente wetenschapper, enthousiasmerend en begenadigd docent.

De heer Van Bekkum heeft zich zijn hele loopbaan ingezet voor de Joodse gemeenschap en het Joodse erfgoed in Groningen. Zo was hij 34 jaar lang actief voor de stichting Folkingestraat Synagoge en vertaalde hij de Joodse teksten op duizenden grafstenen voor de Mr. Jan de Vey Mestdaghstichting. Zijn belangstelling voor het Jodendom ontstond toen hij als jongen van twaalf voor het eerst hoorde dat zijn moeder Joods was en als enige van haar familie na de oorlog was teruggekeerd uit Auschwitz. Deze openbaring was van grote invloed op zijn besluit om Semitische talen te gaan studeren.

Ook internationaal heeft hij zijn sporen als bestuurder ruimschoots verdiend: bijvoorbeeld als grondlegger van het internationale Medieval Hebrew Poetry Colliquium en als voorzitter van het J. Gonda Fonds dat wetenschappelijk onderzoek ondersteunt naar het Sanskriet en andere klassieke Indische talen. Als secretaris van de European Association for Jewish Studies was hij de drijvende kracht achter de organisatie van het vierde Quadrennial Congress van deze bloeiende Europese beroepsvereniging in Amsterdam. Dit congres betekende een mijlpaal voor de emancipatie van de Nederlands Joodse Studies.

De heer K.A. (Karel) Brookhuis (69)
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Karel Brookhuis was tot 2018 hoogleraar en is nu honorair hoogleraar Verkeerspsychologie aan de faculteit Gedrag- en Maatschappijwetenschappen van de RUG, en tot 2018 hoogleraar Gedrag in Verkeer en Vervoer aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft. Met zijn specialistische hersenonderzoek en innovatieve meetmethoden is hij uitgegroeid tot het internationale boegbeeld van de Verkeerspsychologie in Nederland. Het doel van zijn onderzoek was steeds het leveren van een bijdrage aan de reductie van verkeersongevallen, het verhogen van de verkeersveiligheid en het oplossen van files.

Het vakgebied van de heer Brookhuis beslaat de psychologie van verkeer en transport en raakt zowel de gedragswetenschappen als de technische wetenschappen. In totaal heeft hij 123 publicaties op zijn naam staan die meer dan 3.000 keer zijn geciteerd. In de jaren tachtig verrichtte hij uiterst innovatief onderzoek naar het rijgedrag van bestuurders door hun hersenactiviteit te meten. Hiervoor maakte hij gebruik van een geïnstrumenteerde auto waarmee bestuurders een rit maakten op de openbare weg. Een rijinstructeur reed mee voor de veiligheid en Brookhuis deed zelf als proefleider observaties vanaf de achterbank. Dit onderzoek heeft geleid tot nieuwe kennis over de invloed van onder andere vermoeidheid en medicijngebruik op het rijgedrag.
Met behulp van simulatieonderzoek deed hij ook onderzoek naar de effecten van drugsgebruik op het rijgedrag.

Brookhuis heeft zich ook buiten zijn vakgebied buitengewoon ingespannen. Zo bekleedde hij veel langer dan gebruikelijk de functie van Directeur Onderwijs Psychologie. Toen hij eind 2018 met pensioen kon gaan, bleef hij op verzoek aan als interim afdelingshoofd van de afdeling Neuropsychologie, waar sprake was van roerige tijden. Verder is hij sinds 2018 Programma Directeur Psychologie bij het University College Groningen en vervult hij nog steeds tal van adviserende functies, onder andere in de wetenschappelijke adviesraad van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

De heer G.A. (John) ten Cate (79)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf 1970 is de heer Ten Cate actief bestuurslid van de schoolvoetbalcommissie, die elk jaar in april het schoolvoetbaltoernooi voor basisscholen in de gemeente Groningen organiseert. Hij was en is verantwoordelijk voor de werving van scheidsrechters. Hij kende veel beginnende scheidsrechters en kon ze overtuigen dat de schoolvoetbalwedstrijden een goede leerschool vormden. Hij is vooral een stille kracht achter de schermen en een prettig persoon om mee samen te werken. Toen de penningmeester een aantal jaar geleden zijn functie beschikbaar stelde was de heer Ten Cate bereid om hem op te volgen. Gebleken is dat hij deze functie naar behoren heeft uitgevoerd en nog steeds uitvoert.

Van 1981 tot en met 2009 was de heer Ten Cate de drijvende kracht achter de ontspanningscommissie van Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. De commissie organiseerde destijds een maandelijkse kaartavond, een jaarlijkse paassoos en kerstsoos. Maar ook voor andere taken kon er altijd een beroep op hem gedaan worden. Zo was hij teambegeleider door de Scheidsrechtersvereniging georganiseerde Nederlandse kampioenschappen voetbal voor scheidsrechtersverenigingen, liep hij collecte voor het Fonds Gehandicaptensport en verricht hij regelmatig hand- en spandiensten. In 1993 is de heer Ten Cate voor al zijn verdiensten benoemd tot lid van verdienste van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken.
De overkoepelende Centrale Organisatie van Scheidsrechters-organisatie heeft hem onderscheiden met een zilveren speld.

Sinds 1968 is de heer Ten Cate zeer actief geweest voor de KNVB. Begonnen als scheidsrechter in de top van het zondagvoetbal en na het bereiken van de toen geldige leeftijdsgrens verder gegaan als rapporteur en aansluitend als grensrechter en als leider actief geworden in de jeugdopleiding van FC Groningen. In 2015 is hij gestopt. In 2014 is hij door de KNVB onderscheiden als ‘Scheidsrechter van Verdienste’.

Mevrouw A. (Ali) Drenth-Nijland (55)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Drenth zet zich vanaf 2001 in als vrijwilligster bij CBS De Hoeksteen. Zij helpt kinderen met geschiedenis, knutselen, lezen en als het nodig was zelfs met rekenen. Soms heeft zij ook individuele gesprekken met leerlingen om ze op die manier te helpen met Nederlandse taal. Ze geeft net de extra aandacht aan de leerlingen die de groepsleerkrachten niet kunnen geven en wat wel zo belangrijk is.

In 2010 is mevrouw Drenth begonnen met haar werkzaamheden als lid van de Cliëntenraad bij Dialyse Centrum Groningen. Ze hield zich onder andere bezig met notuleren, klachten van patiënten, het patiëntenvervoer, dependance Terschelling en nog vele andere zaken. Vanaf 2015 is zij voorzitter geworden van de Cliëntenraad. Mevrouw stond op een inlevende manier klaar voor alle dialysepatiënten. Zij is de drijvende kracht voor mensen die dialysebehandelingen ondergaan.
Medio juli 2019 is zij gestopt met haar werkzaamheden voor de cliëntenraad, omdat haar bestuurstermijn is afgelopen. Ze heeft zich nu aangemeld als bestuurslid bij de Nierpatiënten vereniging Noord Nederland.

Mevrouw B. (Brecht) Gerbrandij (65)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf 1994 heeft mevrouw Gerbrandij tien jaar op West-Timor gewerkt als docent. Ze werd uitgezonden als medewerker van de Nederlandse kerken aan de GMIT (universiteit) in Kupang. Voordat zij vertrok uit Kupang begin 2004 is op haar initiatief de stichting YASAP Kupang (op West-Timor) opgericht. Het doel van de stichting is een betere toekomst voor vrouwen en kinderen op West-Timor. Ze wil de vrouwen en kinderen sterker en weerbaarder maken in de ‘mannenwereld’. Het accent vanaf het begin van de oprichting van de stichting lag op verbetering van onderwijs voor kinderen, maar ook voor vrouwen uit de omgeving. Het kindertehuis en de kleuterschool waren in hetzelfde gebouw ondergebracht. Na terugkomst in Nederland lukte het mevrouw Gerbrandij al vrij snel doormiddel van subsidie een nieuw gebouw voor de kleuterschool te kunnen laten bouwen op hetzelfde terrein. Hierdoor kreeg het kindertehuis de beschikking over een grote ruimte.
Rond 2003 was er in het dorp Noelbaki geen kleuterschool en was het ook niet verplicht om kleuteronderwijs te volgen. Vanaf het moment dat YASAP de kleuterschool oprichtte, kwamen veel kinderen uit het dorp hier naar de kleuterschool. Eén van de kleuterjuffen kreeg haar opleiding gefinancierd door een studiefonds uit Friesland, die door mevrouw Gerbrandij geregeld was. De andere 2 kleuterjuffen volgden de afgelopen jaren de opleiding tot kleuterjuf. De kleuterschool wordt druk bezocht en in samenwerking met Unicef worden er de laatste jaren programma’s van Unicef gedraaid. Op dit moment is het ook verplicht dat kinderen naar de kleuterschool gaan. Verder zet de stichting zich nog in voor het verbeteren van de sociaal economische situatie van mensen door middel van naaicursussen, weefgroepen en tuinbouw activiteiten. Ook geven ze voorlichtingscampagnes over gezondheid en voortplanting en Gender Voorlichtingscampagnes.

Naast al haar inzet voor stichting YASAP is mevrouw in Nederland ook zeer actief als vrijwilligster. Ze is deelneemster aan de werkgroep Einden der Aarde binnen de Oecumenische Vieringen Groningen. De werkgroep richt zich op de bewustwording van leden van de kerk bij de grote problematiek in ontwikkelingslanden. Hier is ze ervaringsdeskundige in door haar werkzaamheden/voorzitterschap van stichting YASAP.
Verder helpt ze mee bij de kledingbank, zet ze zich in voor het inburgeren van vluchtelingen, ondersteunt ze via Humanitas jongeren en is ze ledenraadslid bij Rabobank Stad en Midden Groningen.
De heer G.M. (Ger) Jansen (76)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Jansen is vanaf 1960 lid van de Gemengde Zangvereniging ‘Polyhymnia’. Vanaf 1980 als secretaris en al 25 jaar ook in functie als voorzitter. Ook helpt hij mee met het organiseren van concerten in samenwerking met de Bond van Groninger Koren.

Daarnaast is hij sinds februari 2013 vrijwilliger bij Humanitas afdeling Groningen-Stad als taalcoach. Vanaf het moment dat hij vrijwilliger is, heeft hij 7 vluchtelingen begeleidt, uit onder andere Eritrea, Somalië, Armenië en Syrië met het leren van de Nederlandse taal. Wekelijks spreekt hij met ze af om te oefenen met lezen, schrijven, spreken, grammatica en examenopdrachten voor het inburgeringsexamen.
Ook neemt hij deel aan de bijeenkomsten die erop gericht zijn de taalcoach te trainen en te ondersteunen. Zijn inzet levert een wezenlijke bijdrage aan de zelfverzekerdheid van de vluchtelingen, waardoor zij zich thuis gaan voelen in Nederland.

Vanaf de oprichting van het Victory/Oorlogsmuseum 1940-1945 in 2008 heeft de heer Jansen geholpen met de opbouw en later met de verhuizing van de stad naar Grootegast. In het museum geeft hij voorlichting en rondleidingen voor scholen en groepen.

De heer F. (Frits) Kamminga (59)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf 2005 is de heer Kamminga secretaris van het 4 mei Comité Haren.
Hij is degene die de contacten legt en onderhoudt met de verschillende lagen in de samenleving en de uitbreiding daarvan. Door zijn inzet zijn nu de scholen in Haren (basis-, middelbaar en speciaal onderwijs) betrokken bij de herdenking van 4 mei in Haren en ook scoutinggroep Haren draagt haar steentje bij.

Vanaf ongeveer 1985 is de heer Kamminga in diverse functies actief als vrijwilliger bij voetbalvereniging v.v. Gorecht. Op 1 mei 1982 is hij lid geworden als voetballer en vanaf 1985 zet hij zich in als vrijwilliger. Zo is hij 6 jaar jeugdleider bij de jeugdteams geweest. In de jaren ’90 is hij jarenlang voorzitter van de Technische Commissie geweest en van 1997 tot 2005 was hij voorzitter van het bestuur van v.v. Gorecht.
De club was in 30 november 2002 in zak en as toen het clubhuis aan de Oosterweg afbrandde. Dankzij de daadkracht en stimulerende rol van de heer Kamminga richting de vrijwilligers, kon op 25 november 2003 het vernieuwde clubhuis heropend worden. In de jaren daarna is hij intensief betrokken geweest bij de verplaatsing van de clublocatie. Op dit moment is hij voorzitter van de Vriendenclub van v.v. Gorecht en gewaardeerd klankbord voor het huidige bestuur.

De heer A.T.G.A. (Sandro) Kortekaas (56)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Sandro Kortekaas mag in de traditie van Benno Premsela en Bob Angelo een bevorderaar van de kunsten én met nadruk een voorvechter van homorechten van de tweede generatie worden genoemd.

Hij is sinds zijn studiejaren al decennia lang actief binnen de homobeweging, nu LGBT beweging. Niet alleen als bevorderaar van de kunsten, maar ook in zijn rol als oprichter en voorzitter van de Stichting LGBT Asylum support. Het vrijwilligerswerk dat de heer Kortekaas doet is uniek. Er zijn organisaties die zich op afstand ook met dezelfde problematiek bezig houden, maar niet zoals hij daadwerkelijk vluchtelingen helpt en begeleidt in hun procedures en het informeren van Tweede Kamerleden over deze problematiek. Hij signaleert wat er tijdens de procedures speelt; zoals verkeerde vraagstelling, onkunde op het gebied van homoseksualiteit van de medewerkers van het COA/IND, tolken die verkeerd vertalen, omdat zij niet gewend zijn met het onderwerp om te gaan. Vluchtelingen komen vaak uit gebieden waar nooit over homoseksualiteit wordt gesproken en niet acceptabel is. Maar in de procedure wordt verwacht dat zij volledig open zijn over iets waar ze nog nooit over hebben durven spreken.
De heer Kortekaas heeft zich op geheel vrijwillige basis ingespannen om het beleid én de uitvoering op de politieke agenda te krijgen om zo te komen tot een andere praktijk daar waar het gaat om toelating van LGBT-asielzoekers. Hij heeft met zijn organisatie gezorgd voor een rapport waarin blijk wordt gegeven van de tekortkomingen in het geldende beleid en waarin voorbeelden zijn opgenomen van LGBT asielzoekers die ten onrechte vluchtelinggerechtelijke bescherming onthouden werd. Door deze rapportage en de aandacht die daarmee werd gegenereerd is er nieuw beleid ingevoerd en is er een handvat gekomen om te werken aan een betere beoordeling van de aanspraken op bescherming van LGBT-asielzoekers.

In 2019 ontving hij uit handen van de heer Rob Jetten (fractievoorzitter D66) de New Horizons Diversity Award, een award voor mensen die zich inzetten voor LHBTQ’ers die hun eigen land hebben moeten ontvluchten vanwege hun geaardheid.

Naast bovengenoemde inzet voor de LGBT asielzoekers is hij een bevlogen vrijwillig medewerker/galeriehouder van Galerie MooiMan. De galerie bekleedt een unieke positie in de galeriewereld, zowel binnen als buiten Europa. Door de aard van hun expositieprogramma komen maatschappelijke thema’s aanbod zoals: Gay en Moslim (2012), QueeRussia (2013) en Tweestrijd (2014).

In 2011 was hij als vormgever en bedenker van tientallen exposities meer dan betrokken bij de invulling van Roze Zaterdag in de stad Groningen.

De heer N.A. (Nanno) Kranenborg (70)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Naast zijn werk als machinist, was de heer Kranenborg van 1980-2014 hoofdtrainer/ talentenscout voor spelers van F.C. Lewenborg, V.V. Middelstum, V.V. Haren en S.C. Gronitas. Hij heeft diverse teams naar de 1e klasse/hoofdklasse gepromoveerd en organiseerde ook veel succesvolle toernooien.

Vanaf 2014 is de heer Kranenborg hoofdtrainer van Walking Football bij FC Groningen, G.V.A.V. Rapiditas Kardinge, V.V. GEO Garmerwolde en S.C. Bedum. Bij deze clubs heeft hij het Walking Football ook opgezet. Walking Football is een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn. In wandeltempo wordt op een kwart veld gespeeld. Hij is bij FC Groningen speler en bij afwezigheid van de hoofdtrainer ook plaatsvervangend hoofdtrainer. Naast het sportieve deel organiseert de heer Kranenborg jaarlijks een reanimatiecursus voor de deelnemers van het Walking Football. Als ambassadeur van het Walking Football is hij één van de kartrekkers van het project en mede door zijn enthousiasme en inzet als trainer bij verschillende amateurclubs is het project een groot succes geworden.
Daarnaast is hij vanaf 2010 scheidsrechter en jeugdscheidsrechter bij V.V. Engelbert.

In 2011 en 2015 is de heer Kranenborg mee geweest als begeleider van fietstochten voor het goede doel van Heerensociëteit In den Engel uit Engelbert. Het goede doel was het UMCG Kanker Researchfonds. Tijdens beide fietstochten heeft de heer Kranenborg de fietsers op een bijzonder ondersteunende wijze begeleid als ‘directeur sportief’.

Vanaf 2016 is de heer Kranenborg badmeester bij Natuurbad & Camping Engelbert. Als hoofdbadmeester heeft hij de verantwoordelijkheid over alle andere badmeesters en alle bezoekende gasten van het natuurbad. Met zijn kennis op het gebied van EHBO en reanimatie heeft hij veelvuldig gasten kunnen helpen.

In 2014 is de heer Kranenborg ambassadeur voor Huis van de Sport Groningen geworden. Hij is al jaren lang een actief sporter en trainer/coach en sport nog elke dag. Hij is hierbinnen een uitstekend rolmodel en daarom is hij het gezicht van de campagne Buitenspel, een campagne over het belang van sporten en bewegen. Hij stimuleert anderen om ook te blijven/gaan bewegen/sporten, zodat niemand Buitenspel hoeft te staan.

De heer J. (Jannes) Mulder (70)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Mulder is vanaf 1968 lid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Hij werd ook gelijk als vrijwilliger actief in diverse functies. Tot 15 april 2019 heeft hij zitting gehad in verschillende commissies en vanaf 1991 heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed. Hij vertegenwoordigde de vereniging in contacten met voetbalverenigingen, gemeente/sportpark, andere scheidsrechtersverenigingen en de KNVB. De laatste jaren is hij bovendien verantwoordelijk voor het rooster van barmedewerkers en draait hij zelf ook bardiensten. Voor zijn vereniging is hij de verbindende factor die graag de handen uit de mouwen stak.
Op 15 april 2019 is de heer Mulder benoemd tot erelid van de vereniging. Eerder was hem al het lidmaatschap van verdienste toegekend en heeft hij achtereenvolgens de zilveren en gouden speld van de overkoepelende COVS-organisatie toegekend.

In 1968 werd de heer Mulder lid van de Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters (COVS), waar hij ook meer dan 25 jaar bestuurder van is geweest. Vanuit zijn lidmaatschap van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is hij aangesloten bij deze landelijke organisatie. De heer Mulder heeft in 2016 voor zijn inzet binnen deze organisatie de Gouden Scheidsrechter ontvangen. Deze onderscheiding wordt toegekend aan personen die minimaal 25 jaar bestuurslid zijn (geweest).

Van 1969 tot 1998 is de heer Mulder scheidsrechter bij de KNVB geweest. Daarnaast is hij nog steeds rapporteur Scheidsrechter AV bij de KNVB en is hij scheidsrechtercommissaris en regioleider regiocommissie scheidsrechterszaken geweest. Voor zijn inzet voor de KNVB is de heer Mulder in 1995 eenmaal onderscheiden met de Zilveren Waarderingsspeld van de KNVB.

Vanaf 1990 is de heer Mulder tijdens thuiswedstrijden van FC Groningen vrijwillig gastheer bij de hoofdtribune/persruimte.

De heer C.J. (Cornelis) Niermeijer (72)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Niermeijer heeft zich ruim 30 jaar ingezet als penningmeester van het bestuur van Steunstichting H.D. Gyot. Mede dankzij zijn inzet kan de Steunstichting steun verlenen aan de Stichting Koninklijke Kentalis en via enkele zogeheten naamfondsen (financieel) bijdragen aan de bevordering van de dovencultuur in Nederland en aan het vergroten van de kansen van dove mensen op de arbeidsmarkt. De Steunstichting maakt het ook mogelijk een opleiding te volgen aan de enige universiteit te wereld waar gebarentaal de norm is voor dove jongeren: Gallaudet University te Washington DC.

Vanaf 2001 beheert de heer Niermeijer het vermogen van het Roode of Burgerweeshuis te Groningen, als penningmeester van het bestuur. Sinds ongeveer 50 jaar geleden de laatste wees het weeshuis heeft verlaten, draagt het weeshuis in de provincie Groningen onder meer financieel bij aan de aanschaf van vervoersmiddelen voor gehandicapte kinderen, aan vakanties van kinderen uit arme gezinnen, het (opnieuw) inrichten van schoolpleinen, de inrichting van dorpshuizen, aan sportevenementen voor de jeugd, aan congressen voor studenten en ga zo maar door. De heer Niermeijer beheert op voortreffelijke manier het vermogen, met als resultaat dat het weeshuis jaarlijks subsidies kan verstrekken. Bij besluitvorming hiervan speelt hij een belangrijke rol.

In 2006 is de Rabenhaupt Stichting opgericht en vanaf dat moment is de heer Niermeijer penningmeester binnen het bestuur. Hij heeft zich zeer ingespannen bij het beheer en de verwerving van de geldmiddelen die het de Rabenhaupt Stichting mogelijk moet maken zijn doelstelling, onder meer het ondersteunen van activiteiten die zorgdragen voor de ontspanning van (meervoudig) gehandicapten, concreet te realiseren. Rabenhaupt Stichting organiseert elk jaar, voorafgaande aan de viering van Groningens Ontzet, een feestmiddag voor ettelijke honderden mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Een traditie die al sinds 1983 bestaat. De deelnemers aan deze feestmiddag verblijven in woongemeenschappen in de gemeente Groningen of bezoeken scholen voor speciaal onderwijs in de Stad. Zonder de subsidie van deze stichting was het niet mogelijk geweest dit te organiseren.

De heer B.K. (Bert) van Slochteren (77)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf de jaren ’70 is de heer Van Slochteren een verdienstelijk lid van de Commercieele Club Groningen. Al in 1986 was hij als voorzitter verantwoordelijk voor de Lustrumcommissie. Ook na dit lustrum bleef hij zeer actief binnen de club, waarvoor hij uiteindelijk werd beloond met de Lid van Verdienste speld. Nog steeds organiseert hij vele activiteiten voor de Commercieele Club Groningen.

Van 2005 tot 2012 was de heer Van Slochteren bestuursvoorzitter van Stichting Noorderzon Groningen. Als belangrijkste evenement organiseert deze stichting het jaarlijkse Noorderzon Performing Arts Festival Groningen. Naast zijn voorzitterschap heeft hij een aantal belangrijke en bijzondere taken verricht. Rond 2005 was er een patstelling binnen het bestuur. Dit bestuur is in 1 keer afgetreden en de heer Van Slochteren is toen aangetreden als voorzitter. In vooral de eerste jaren moest er weer opgebouwd gaan worden, wat erg veel tijd gekost heeft. Nog steeds is hij betrokken bij Noorderzon, maar geeft duidelijk aan zijn opvolger niet in de weg te willen lopen.

Voor het Ronald McDonald Huis Groningen zet de heer Van Slochteren zich in als bouwadviseur. Zo heeft hij geholpen bij de uitbreiding van het pand in Groningen. Om te voorzien in de toenemende behoefte was er de wens vier extra familiekamers te creëren. In het voorbereidende traject heeft hij laten blijken over een groot netwerk en veel vakkennis te beschikken. Daarnaast is hij tijdens de bouw altijd de kritische specialist geweest die ze nodig hadden.

Van 2003 tot 2008 nam de heer Van Slochteren zitting in het bestuur van de Stichting Landgoed Fraeylemaborg. Zijn aimabele persoonlijkheid en bestuurlijke kwaliteiten hebben bijgedragen aan de versterking van het landgoed in een woelige periode.

In 2007 is de Stichting Jans Cats Prijs opgericht. De stichting heeft als doel het op een positieve manier onder de aandacht brengen, onderscheiden en bevorderen van personen, instellingen of bedrijven die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt of maken voor de binnenstad en/of gemeente Groningen. De heer Van Slochteren heeft vanaf het begin zitting genomen in het stichtingsbestuur. Zijn kennis van de binnenstad, zijn netwerk in de binnenstad, zijn inhoudelijke kennis van wat er in de binnenstad speelt, zijn vermogen tot reflectie en zijn broodnodige nuchterheid zijn en prachtige aanvulling binnen het bestuur.

Van 1 december 2005 tot 1 januari 2011 is de heer Van Slochteren Adjunct voorzitter van Stichting serviceflat Huize de Wijert geweest. Hij heeft een zeer grote bijdrage geleverd aan de voorbereidingen van het grote renovatieplan van het gebouw en de controle van de uitvoering van de werkzaamheden die daarop volgden in 2009. Ook was hij intensief betrokken bij de totstandkoming van nieuwbouwplannen, welke als gevolg van de toenmalige crisis uiteindelijk niet zijn uitgevoerd.

De heer W. (Willem) Stadman (74)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De echtgenote van de heer Stadman is op de jonge leeftijd van 33 jaar getroffen door een zware hersenbloeding en werd hulpbehoevend. Met twee jonge kinderen van 6 en 9 jaar oud veranderde het gezinsleven drastisch. Hij besloot naast zijn werk de zorg voor zijn vrouw op zich te nemen en dat is hij tot op de dag van vandaag blijven doen.
Naast de zorg voor zijn gezin, nodigde hij ook regelmatig een groepje lotgenoten uit bij hem thuis.

Vanaf 2001 is de heer Stadman een zeer betrokken lid en vrijwilliger bij patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. Voorheen was dit de CVA-vereniging ‘Samen Verder’ en Afasie Vereniging Nederland.
Toen hij in 2001 het verzoek kreeg om mee te gaan werken om in de regio Groningen-Drenthe activiteiten voor CVA-patiënten en hun partners te gaan organiseren, aarzelde hij geen moment om zijn diensten aan te bieden. Hij wilde zich graag, met zijn noodgedwongen ervaringskennis, van betekenis kunnen zijn voor andere mensen in soortgelijke situaties. Al snel was hij betrokken bij het organiseren van diverse lotgenotencontactgroepen. Zijn inzet als vrijwilliger, bij lotgenotencontactgroepen en als vraagbaak voor lotgenoten, leidde in 2009 tot zijn benoeming als secretaris van het regiobestuur Groningen-Drenthe. Toen in 2014 drie verenigingen besloten een fusie aan te gaan, heeft de heer Stadman een belangrijke bijdrage geleverd in het stroomlijnen van dat proces in de regio Groningen-Drenthe. Hij nam zitting in de stuurgroep en heeft daarnaast ook deel genomen aan 2 klankbordgroepen van het Hersenletsel Centrum met ervaringsdeskundigen.
In 2017 nam de heer Stadman afscheid als secretaris van de vereniging, maar hij is nog steeds zeer actief en betrokken als vrijwilliger bij Hersenletsel.nl.
Hij leidt een lotgenotengroep in Groningen, is penningmeester van de St. Vrienden van Hersenletsel regio Groningen-Drenthe, is regio coördinator van Groningen Stad, geeft voorlichting over hersenletsel aan allerlei groepen zoals scholen, Rode Kruis, Vrouwen van Nu, mantelzorgers en op zorgmarkten, hij doet op aanvraag huisbezoeken, organiseert de jaarlijkse Dag van de Beroerte in samenwerking met het UMCG of het Martini Ziekenhuis en heeft diverse contacten met professionals binnen de zorg voor mensen met hersenletsel.

Voor de mantelzorgers in Groningen doet de heer Stadman veel door het geven van lezingen. Hierdoor krijgen de mantelzorgers meer inzicht in het ziekteproces van de getroffenen. Ook neemt hij mantelzorgers en getroffenen onder zijn hoede en leert ze wat de mogelijkheden zijn en welke organisaties steun kunnen geven. Ook heeft hij aan de wieg gestaan van de training die Humanitas geeft aan mantelzorgers van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Mevrouw S.B.C. (Sophie) Verhoef (70)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Van 1991 tot ongeveer 2005 is mevrouw Verhoef bloemenverzorgster geweest voor het kerkgebouw van de Rooms Katholieke Parochie van Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand te Austerlitz. Zij verzorgde de bloemen en planten voor de gehele kerk maar verzorgde ook de inkoop van de bloemen en het ontwerpen van de bloemstukken.

In de periode van 1990 tot 2005 is mevrouw Verhoef actief geweest voor voetbalvereniging SV Austerlitz in verschillende functies. Van 1990 tot en met 1998 was zij leidster van de pupillen en junioren voetbalteams. Van 1990 tot 2003 was zij medewerkster in de kantine tijdens voetbalwedstrijden. Van 1997 tot en met 2003 was ze wedstrijdsecretaris voor alle jeugd voetbalteams. In deze functie had ze veel contact met de KNVB, zorgde ze voor leiders bij de elftallen, indelingen van jeugdteams en het mede-organiseren van jaarlijkse jeugdsportdagen. In 2002 en 2003 was mevrouw Verhoef leidster van het meisjesteam voetbal.

In de periode 1997 tot 2015 is mevrouw Verhoef lid geweest van Fanfarecorps Erica in Austerlitz. Tijdens haar lidmaatschap is zij een zeer actief en betrokken lid geweest. Zij was vele jaren het aanspreekpunt voor de jeugdleden en leerlingen. Daarnaast was zij altijd inzetbaar bij andere activiteiten. Zo onderhield zij contacten met bejaarden- en verzorgingstehuizen waar regelmatig een concert werd gegeven. Ook was zij één van de drie organisatoren van de jubileumreis 105 jaar Fanfarecorps Erica naar Texel.

Van 2005 tot 2015 heeft mevrouw Verhoef zich als aankleedmoeder ingezet voor de Sinterklaasactie in Utrecht. Ze begon als invalster, maar al snel werd ze een vaste kracht. Ze moeste ervoor zorgen dat de Zwarte Pieten en Sinterklazen tip-top de deur uit gingen om bezoeken te verzorgen.

Van 2010 tot 2015 heeft mevrouw Verhoef zich ingezet als activiteitenbegeleidster bij het sjoelen met ongeveer 12 ouderen op de Mirtehof te Zeist. Doordat ze in 2015 is verhuisd naar Ten Boer moest ze stoppen.

Na haar verhuizing naar Ten Boer is mevrouw Verhoef vanaf maart vrijwilliger bij Zorggroep Groningen op de locatie Bloemhof. Het koffie drinken is een gezellig moment om de dag mee te beginnen voor de bewoners. Mevrouw Verhoef zorgt voor de koffie/thee, ondersteunt eventueel bij voorkomende werkzaamheden.

Vanaf 2016 is mevrouw Verhoef vrijwilligster bij Dierenasiel Zuidwolde. Ze verzorgt de katten en konijnen en ondersteunt bij voorkomende werkzaamheden.

Mevrouw G. (Truus) Vlietstra-Julsing (74)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Vlietstra was van 1974 tot 1978 lid van het bestuur van de Groninger Korfbalvereniging Nic. Toen in 1992 een geheel nieuw bestuur geformeerd moest worden, heeft ze deze taak opgepakt in de functie van voorzitter. Tot 2001, daarna is ze tot 2013 bestuurslid gebleven.
Nog steeds is ze nauw betrokken bij GKV Nic als ‘cultuurbewaker’ en neemt ze nog steeds zitting in meerdere commissies, zoals de kluscommissie, de sponsorcommissie en de kantinecommissie. Als lid van de sponsorcommissie houdt ze zich bezig met het werven, het aanschrijven, het ontvangen en begeleiden van sponsoren. Als lid van de kluscommissie zet ze zich voortdurend in met hand- en spandiensten bij allerlei evenementen. Als lid van de kantinecommissie is mevrouw de perfecte gastvrouw en heeft ze heel lang de scheidsrechters en grensrechters ontvangen op haar eigen charmante wijze.
Als dank en erkenning is mevrouw Vlietstra door de club uitgeroepen tot lid van verdienste en erelid. Het pleintje voor het clubhuis (Het Nic.-nest) is uitgeroepen tot het Truus Vlietstra-plein, vanwege haar bijzondere verdiensten voor de Groninger Korfbalvereniging Nic.

Adverteren op Stadjer.nu vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Stadjer.nu en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Groningen
19:22

17° C

Zwaarbewolkt

1.54 km/h

66%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief